skip to Main Content
Etikai és viselkedési alapelvei

A BAUMGARTEN-CSOPORT etikai és viselkedési alapelvei, amelyeket a BAUMGARTEN-CSOPORT minden társasága a társadalmi felelősségvállalásának megfelelően az összes dolgozóval, üzleti partnerrel és állami intézménnyel, valamint a környezettel és a társadalommal szemben magáénak vall.

Az alapelvek meghatározzák azokat a követelményeket, amelyeket saját magunkkal és az áruk és szolgáltatások beszállítóival és alvállalkozóival szemben támasztunk az emberrel és a környezettel szembeni felelősségvállalásuk vonatkozásában. A verseny- és kartelljog és a nemzetközi kereskedelem című fejezetek tartalmazzák a beszállítóknak a BAUMGARTEN-megbízókkal szembeni konkrét feladatait.

Ezért elvárjuk, hogy a saját magatartásában és döntéseiben tartsa be a következő magatartási elveket, és mindent megtesznek azért, hogy ezeknek az alapelveknek megfelelően kötelezzék a saját alvállalkozóikat.

Az etikai és viselkedési alapelveink a BAUMGARTEN-CSOPORT minden tevékenységére vonatkoznak, úgy a vállalaton belüli együttműködésben, mint a dolgozóinkkal, az üzleti partnereinkkel, az állami intézményekkel és a társadalommal szemben. Ezek ismertetik azokat a lényeges elveket, amelyek minden egyén törvényes és etikus viselkedésének, és személyes feddhetetlenségének az alapját képezik.

Ezek minden dolgozó számára kötelező jellegűek, a vezető dolgozók az egyéni és vezetői felelősségük alapján pedig különleges példakép szerepet kapnak. Ezeknek az alapelveknek a megsértése – az esetleg törvényes szankcióktól függetlenül – fegyelmi következményekkel jár.

Kétséges esetekben minden dolgozónak megfelelő tanácsot kell kérnie a vállalaton belüli felelőstől (például felettes, személyzeti osztály).

Tudatában vagyunk a társadalmi felelősségvállalásunknak, és ennek megfelelően cselekszünk. Tiszteletben tartjuk a törvényesség alapelvét és elismerjük az azokban az országokban általánosan elfogadott szokásokat, amelyekben tevékenységet folytatunk. Minimális normaként érvényesek a saját magunk által felállított szabályok, irányelvek és önkéntes kötelezettségvállalások („BAUMGARTEN-NORMÁK”).

Ennek során a tisztesség és a harmadik fél jogainak figyelembe vétele határozza meg a dolgozóinkkal, az üzleti partnereinkkel és a társasági környezettel szembeni bánásmódot. Elismerjük és különösen támogatjuk a nemzetközileg elismert emberi és gyermekjogok betartását és elutasítjuk a kényszer- és gyermekmunka bármilyen formáját.

Az egymással szembeni bánásmód tekintetében az alapelvünk az összes dolgozóval szembeni tisztelet. Nem engedjük meg a nemzeti származás, a bőrszín, a nemek, az életkor, a vallási hovatartozás, a fogyatékosság vagy a magánélet formája szerinti hátrányos személyi megkülönböztetést.

Mindenkinek gondoskodnia kell arról, hogy biztosított legyen a BAUMGARTEN-CSOPORT minden dolgozójának egészsége és biztonsága.

Elvárjuk azt, hogy a BAUMGARTEN-CSOPORT minden dolgozója aktivizálja magát a vállalatunkért, védje a forrásait, és készen álljon a továbbképzésre. Ennek megfelelően a vezetési alapelveink a felelősség átadásának és a bizalommal teljes együttműködésen alapulnak. Ide tartozik az, hogy a BAUMGARTEN-CSOPORT minden dolgozója kielégítő tájékoztatást kapjon a saját munkája szempontjából fontos minden ügyről és – lehetőség szerint – bevonásra kerüljön a döntések meghozatalába.

A BAUMGARTEN-CSOPORT minden dolgozója korrekt és méltányos díjazásban részesül a szolgálataiért. Világszerte minimális normaként követjük a munkaidővel kapcsolatos mindenkori szabályozásokat.

Támogatjuk a korrekt versenyt a törvényes előírások keretében. A kartellegyeztetések, mint a területi és ügyfélelosztások, az árakkal, szállítási és kapacitási feltételekkel kapcsolatos egyeztetések és a verseny-érzékeny információk kicserélése a versenytársakkal nem megengedett. Tudatában vagyunk annak, hogy a versenyjogi előírások figyelmen kívül hagyása magas bírságokhoz és más súlyos hátrányokhoz vezethet a BAUMGARTEN-CSOPORT és résztvevő személyek számára.

A BAUMGARTEN-CSOPORT minden dolgozója számára tilos az előnyszerzés és az előnyben részesítés, mindenekelőtt a megrendelések közvetítésével, megadásával, továbbításával, lebonyolításával és kifizetésével kapcsolatban, függetlenül attól, hogy ilyenkor az elfogadó fél esetében állami hatóság, szervezetek vagy gazdasági vállalkozások képviselőjéről van szó.

Ajándékok és egyéb juttatások elfogadása és adása csak abban az esetben megengedett, ha annak értéke elhanyagolható és az ajándékozót és a megajándékozottat nem hozza függőségi viszonyba egymással. Kétséges esetben az illetékes felettes írásbeli hozzájárulását kell beszerezni.

A nemzetközi kereskedelmi és pénzügyi ügyletek ellenőrzését szolgáló nemzetközi egyezmények és nemzeti törvények, mint például a behozatalra és kivitelre vonatkozó törvények és rendeletek számunkra maguktól értetődőek. Az ezzel kapcsolatosan felelős dolgozóinknak ismerniük, érteniük kell, és be kell tartaniuk az ezzel összefüggésben érvényben levő törvényeket, szabályozásokat, irányelveket és eljárásokat.

A források szükségszerű kímélése és a környezet védelme számunkra élő vállalati gyakorlatot jelent. A dolgozóink aktív bevonásával támogatjuk a környezettudatos gondolkodást. A környezetbarát intézkedéseink magukba foglalják a teljes termékpalettánkat és az összes termelési folyamatot. Ennek során figyelembe vesszük a termékek teljes életciklusát, a nyersanyagok felhasználásától kezdve a termékfejlesztésen, a gyártáson és a termékfelhasználáson keresztül az ártalmatlanításig és az újrahasznosításig.

A bizalmas adatok felhasználása során figyelembe vesszük a privát szféra védelmét és az üzleti adatok és üzleti titkok biztonságát. Minden dolgozónk köteles megőrizni ezeket a titkokat és azokat semmilyen módon nem tehetik hozzáférhetővé illetéktelenül harmadik fél számára. Ennek során figyelembe vesszük a törvényes és szerződéses kötelezettségeket és rendszeresen a legújabb műszaki színvonalat.

Az üzleti partnereinkkel a megállapodásainkat teljes mértéken, egyértelműen és írásos formában kötjük meg. A beszállítókat és a szolgáltatókat egyedül versenyalapul választjuk ki. Minden üzletet kizárólag a BAUMGARTEN-CSOPORT érdekében és nem személyes vagy magánkapcsolatok és motiváció alapján bonyolítunk le.

Az ezzel kapcsolatos, vállalaton belüli eljárási utasításokat (például a négy-szem-elve) betartjuk. Az értékeinket és a viselkedési alapelveinket fontos kritériumnak tekintjük a hosszú távú, kiegyensúlyozott és sikeres együttműködés érdekében. Ezért az üzleti partnereinket arra ösztönözzük, hogy hasonló alapelveket vezessenek be és valósítsanak meg.

Back To Top